Tomasz Otręba - egzaminator

Tomasz OtrębaWyróżniony m. in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, Nagrodami Kuratora Oświaty, Nagrodą Prezydenta Miasta Olsztyna. Ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, wchodzący w skład komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

Uczniowie o nim:

"Ilu z was tak z ręką na sercu po kursie biologii u p. Tomasza miało problemy z biologią na studiach? Myślę niewielu takich będzie"

źródło: nasza-klasa.pl

Świadectwo dojrzałości uzyskał w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Jest absolwentem Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie.

Absolwent studiów podyplomowych, kierunki:

 • diagnoza i tworzenie programów edukacyjnych,
 • zarządzanie placówką oświatową

oraz studium pedagogicznego z dydaktyki chemii.

W latach 1989 - 1991 był asystentem w Katedrze Biochemii Instytutu Biologii WSP w Olsztynie. Prowadził zajęcia laboratoryjne z chemii ogólnej i chemii analitycznej. Od września 1991 r. pracuje w II LO na stanowisku nauczyciela biologii; prowadził też zajęcia z chemii oraz wiedzy o życiu seksualnym człowieka i wychowania do życia w rodzinie.

Od września 2000 r. wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 ds. II LO.
Współautor i realizator programów w zakresie zapobiegania i zwalczania przejawów patologii społecznej wśród młodzieży, w tym szczególnie w zakresie profilaktyki uzależnień narkotykowych i przemocy oraz promocji zdrowego stylu życia:

 • "Nie stój obok i Ty też możesz pomóc" (I edycja 2000 - 2001),
 • "Nie bądź obojętny..." (I edycja 2001 - 2002).

Był inicjatorem i założycielem szkolnego klubu Human Life, promującego i uczącego szacunku wobec ludzkiego życia.

Pełnił funkcję przewodniczącego Rady Szkoły II LO od III. 1992 do I. 1996 oraz od X. 1998 do VIII. 2000.

Od I. 1997 do VI. 1999 był członkiem Wojewódzkiej Grupy Przedmiotowej - Biologia, działającej w ramach Programu "Nowa Matura".

Pomysłodawca i współorganizator cyklicznego Miejskiego Międzyszkolnego Konkursu Ekologicznego Zrozumieć przyrodę i podjąć z nią dialog (I edycja - 2001 r.).

Autor i współautor ponad 40 opracowań metodycznych i przedmiotowych z biologii oraz opracowań o tematyce wychowawczej.

Publikacje m.in.: w Biologii w Szkole, Warmińsko - Mazurskim Informatorze Oświatowym "Kajet", Kwartalniku Polskiego Towarzystwa Zdrowia Seksualnego "Wychowanie Seksualne", Problemach Alkoholizmu, Edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w szkole oraz w publikacji książkowej "Jak kreować programy edukacyjne" wydanej w 2000 r. przez Olsztyńską Szkołę Wyższą.

Posiada znaczące sukcesy edukacyjne w pracy z młodzieżą w postaci licznych sukcesów w skali województwa i kraju. Jego uczniowie byli nagradzani m. in. w:

 • Olimpiadzie Biologicznej,
 • Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej,
 • Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o AIDS,
 • Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym w Katowicach,
 • Ogólnopolskim Konkursie Mój Las,
 • Ogólnokrajowych Konkursach Ekologicznych w Radomiu,
 • Ogólnopolskim Konkursie o Rodzinie - Mieć taki dom.

Współuczestniczył wraz z żoną Jolantą w przygotowaniu młodzieży do udziału w:

 • Olimpiadzie Wiedzy o Zdrowiu,
 • Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK.

Współkoordynator szkolnych wymian międzynarodowych ze Szwecją (Strömstad) oraz z Rosją (Kaliningrad).

Specjalista edukacji seksualnej II stopnia. W 1999 roku uzyskał kwalifikacje w zakresie terapii ofiar przemocy seksualnej oraz diagnozowania ofiar przemocy dla potrzeb sądów.

Jako członek Stowarzyszenia Absolwentów, Przyjaciół i Sympatyków Szkół ZSO nr I w Olsztynie zainicjował utworzenie Pracowni Badań i Analiz Edukacyjnych.

Prowadził zajęcia m. in:

 • w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Przewlekle Chorych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie,
 • na Podyplomowym Studium Diagnozy i Tworzenia Programów Edukacyjnych w Uniwersytecie Warmińsko -Mazurskim w Olsztynie,
 • na Podyplomowym Studium Wychowania Rodzinnego i Seksualnego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie,
 • w Instytucie Pedagogiki Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej

Pasje:

 • antropologia filozoficzna,
 • historia medycyny, a w szczególności medycyna starożytnych cywilizacji Egiptu, Babilonii, Indii, Chin, Meksyku i Peru,
 • chętnie czyta prozę Michaela Cunninghama,
 • chętnie ogląda filmy Woody Allena.